Společné projekty

MINITEM

 • Název: E!6143 MiniTEM.
 • Období: 5/2011 – 4/2014.
 • Projekt podpořený Eurostars™.
 • Cíl: Vyvinout první přenosný transmisní elektronový mikroskop pro identifikaci virů a chrakterizaci ostatních biologických nanočástic.
 • Financování:  Program Eurostars™ (EUREKA, Evropské společenství).
 • Role: Člen R&D týmu.
 • Koordinátor: Vironova AB.

 • Projekt se umístil jako druhý ze 110 kvalifikovaných přihlášek ze společností a univerzit z celé Evropy v širokém rozsahu aplikací a odvětví průmyslu.
 • MiniTEM byl společný projekt švédské společnosti Vironova AB (publ), DELONG INSTRUMENTS a.s. a Centra analýzy obrazu (CBA), části univerzity v Uppsale a švédské Univerzity zemědělských věd. Členové konsorcia společně poskytli unikátní přístup k rychlé, automatizované a levné diagnóze virů a charakterizaci nanočástic pomocí zmenšeného transmisního elektronového mikroskopu a technologie analýzy obrazu. Vyvinuté produkty cílí na výzkum a vývoj spojený se dvěma velkými a rychle rostoucími odvětvími diagnózy virů a nanomedicíny. Očekávaní zákazníci jsou především farmaceutické společnosti, nemocnice a univerzity po celém světě hledající vylepšená řešení svých potřeb.
 • O Eurostars: Program Eurostars™ (“Eurostars”) je evropský inovativní program. Jeho smyslem je poskytnout financování tržně orientovanému výzkumu a vývoji s aktivní účastí malých a středních společností provádějících výzkum a vývoj. Eurostars je společná iniciativa EUREKA a Sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický vývoj (FP7).

eureka eurostars

eureka eurostars

McXI

 • Název: McXI – Automatizované stolní řešení pro in-vitro mikroskopii.
 • Období: 5/2009 – 4/2011.
 • Cíl: Vyvinout první kompaktní rentgenový mikroskop pro studium in-vitro na buněčné úrovni.
 • Financování:  Program Eurostars™ (EUREKA, Evropské společenství).
 • Role: Člen R&D týmu.
 • Koordinátor: Nano-UV.

 • Cílem bylo vyvinout první kompaktní rentgenový mikroskop pro studium in-vitro na buněčné úrovni. To bylo umožněno kompaktním zdrojem měkkého rentgenového záření s vysokým jasem, vysokým energetickým tokem a malou divergencí svazku. Ve spojení s difrakční optikou nabízí zdroj rozlišení 30 nm umožňující mikroskopii s vysokým rozlišením.
 • Vývoj mikroskopu byl podpořen z programu Eurostars McXI E!4885, který svedl dohromady přední odborníky na optiku a rentgenové záření. Projekt byl zahájen s partnery Nano-UV z Francie a Silson Ltd z Velké Británie.
 • Společnost DELONG INSTRUMENTS poskytla znalosti vakuových technologií a mechatroniky, podpořené zkušenostmi s vlastními technickými návrhy a výrobou.
 • Společnost Silson Ltd disponuje znalostmi zónových destiček a funkčních křemíkových membrán vytvořených různými litografickými procesy.
 • Společnost Nano-UV se specializuje na řízení pulzních výkonů a plazmatu, má možnosti rozsáhlého numerického modelování a disponuje výrobním zázemím.

mcxi eurostars eureka

mcxi eurostars eureka

AXIS

 • Název: AXIS – Pokročilý rentgenový zdroj založený na studené emisi z uhlíkových nanotrubek.
 • Období: 9/2008 – 2/2011.
 • Cíl: Vývoj mikrofokusní rentgenky využívající katodu z emitujících uhlíkových nanotrubek.
 • Financování:  FP7 – Sedmý rámcový program, Evropská unie.
 • Role: Příjemce SME a člen R&D týmu.
 • Koordinátor: Istituto di Fotonica e Nanotecnologie – Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFN CNR).

 • Hlavním cílem projektu AXIS byl vývoj mikrofokusní rentgenky využívající katodu z emitujících uhlíkových nanotrubek. AXIS je zkratkou pro “Advanced X-ray source based on field emitting Carbon Nanotubes cold cathode”.
 • Zdroj by měl mít vysokou brilianci a vysoký výkon, měl by být schopen provozu v souvislém i pulzním režimu, modularity stopy díky vlastnostem katody z uhlíkových nanotrubek a měl by vykazovat vysokou stabilitu.

axis fp7_80px

axis fp7_80px

MAGIC

 • Název: MAGIC – Bezmasková litografie pro výrobu integrovaných obvodů.
 • Období: 1/2008 – 12/2010.
 • Cíl: Nástroj – první alfa platforma bezmaskové elektronové litografie (ML2) kompatibilní s 32 nm technologií.
 • Financování:  FP7 – Sedmý rámcový program, Evropská unie.
 • Role: Člen R&D týmu.
 • Koordinátor: CEA LETI.

 • Tento projekt se zabýval podporou vývoje technologie ML2 v Evropě. Sestával ze dvou souvisejících částí. První byla zaměřená na vícesvazkové principy vyvinuté dvěma evropskými společnostmi MAPPER a IMS Nanofabrication AG. Cílem bylo poskytnout před rokem 2010 první alfa platformu bezmaskové elektronové litografie (ML2) kompatibilní s 32 nm technologií souhlasící s požadavky polovodičových výrobců. Současně byla v rámci programu vyvíjena potřebná infrastruktura pro využití těchto nástrojů v průmyslovém prostředí. Mezi úkoly patřilo také dodání spolehlivého softwaru pro přípravu základních dat a nalezení řešení proximity jevu spojeného s ML2. Posledním úkolem projektu bylo demonstrovat schopnost integrace CMOS procesů za reálných výrobních podmínek do platformy ML2 vyvinuté nástrojovými partnery.

magicfp7_80px

magicfp7_80px

FT-TA4/126

 • Název: FT-TA4/126 – Polovodivé nanohroty z oxidů titanu pro studenou emisi.
 • Období: 1/2007 – 12/2010.
 • Cíl: Vyvinout nanohroty z oxidů titanu schopné studené emise elektronů.
 • Financování:  Program TANDEM, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
 • Role: Člen R&D týmu.

 • Příprava nových polovodivých nanohrotů z oxidů titanu. Návrh nových elektronových zdrojů na bázi studené emise využívajících polovodivé nanohroty z oxidů titanu. Jejich použití v elektronové trysce elektronového mikroskopu.

GOLEM

 • Název: GOLEM – Přírodou inspirovaný proces kompletace mikro a nano produktů.
 • Období: 9/2006 – 8/2009.
 • Cíl: Pochopit a prozkoumat využití přírodou inspirovaných vazeb k samouspořádání malých komponent.
 • Financování:  FP6 – Šestý rámcový program, Evropská unie.
 • Role: Člen R&D týmu.
 • Koordinátor: TU Eindhoven.

 • GOLEM je označení evropské výzkumné iniciativy cílené k pochopení a prozkoumání možností využití přírodou inspirovaných vazeb k samouspořádání malých komponent. Koncept GOLEMa byl použít přístup založený na přírodou inspirovaných jevech k sestavení součástí v mikro či nano měřítku. Cílem bylo napodobit přírodní způsoby spojování organických a anorganických materiálů a rozpoznávací schopnost na úrovni molekul. Takovou schopností disponují protilátky, antigeny nebo proteinové receptory, můžeme ji sledovat při interakci ligandů či při hybridizaci DNA. Lze ji využít k jednoznačnému definování párování mezi nanobjekty, které chceme složit.

golem fp6_80px

golem fp6_80px

CHARPAN

 • Název: CHARPAN – Nanotechnologie využívající nabité částice.
 • Období: 4/2005 – 3/2009.
 • Cíl: Technologie bezmaskové projekční litografie založená na statisících přesně zaostřených svazků částic (iontů) s rozlišením <10 nm.
 • Financování:  FP6 – Šestý rámcový program, Evropská unie.
 • Role: Člen R&D týmu.
 • Koordinátor: IMS Nanofabrication AG, Vídeň, Rakousko.

 • CHARPAN – Charged Particle Nanotech byl Integrovaný projekt v Šestém rámcovém programu (FP6) Evropské unie, ve výzkumné prioritě NMP (“Nanotechnologies and Nanosciences, knowledge-based Multifunctional Materials, and new Production Processes and Devices”).
 • Technologie bezmaskové projekční litografie (Projection Mask-Less Patterning = PMLP), založená na statisících přesně zaostřených svazků částic (iontů) s rozlišením <10 nm.
 • V rámci projektu CHARPAN byl zkonstruován prototyp využívající technologii PMLP, který je schopen dosáhnout rozlišení <20 nm a 3-dimenzionálního tvarování povrchů.
 • CHARPAN vycházel ze zkušeností týmu 19 partnerů z průmyslu, akademické sféry a výzkumných institucí z 12 zemí (Austrálie, Česká republika, Francie, Izrael, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko a Velká Británie).

charpan fp6_80px

charpan fp6_80px

RIMANA

 • Název: RIMANA – Radikálně inovativní bezmasková nanolitografie.
 • Období: 10/2005 – 9/2008.
 • Cíl: Výzkum a vývoj vícesvazkové elektronové bezmaskové technologie pro nanolitografii.
 • Financování:  FP6 – Šestý rámcový program, Evropská unie.
 • Role: Člen R&D týmu.
 • Koordinátor: IMS Nanofabrication.

 • Výzkumý projekt RIMANA (Radical Innovation Maskless Nanolithography) měl za úkol vyvinout klíčovou vícesvazkovou elektronovou bezmaskovou technologii pro nanolitografii určenou pro nízko až středně objemovou výrobu, nezbytnou pro polovodičový průmysl a rozvíjející se průmysl nanotechnologií.

rimana fp6_80px

rimana fp6_80px

PRAXIS

 • Název: PRAXIS – Přenosný ramanský a rentgenový přístroj.
 • Období: 12/2001 – 10/2005.
 • Cíl: Vývoj inovativního přenosného ramanského a rentgenového přístroje (Portable Raman – X-ray Instrument = PRAXIS) kombinujícího analytické možnosti identifikace prvků a molekul na mikroskopické úrovni v jednom jednoduše přenosném přístroji.
 • Financování:  FP5 – Pátý rámcový program, Evropská unie.
 • Role: Člen R&D týmu.
 • Koordinátor: Universiteit Antwerpen.

 • Vývoj inovativního přenosného ramanského a rentgenového přístroje (Portable Raman – X-ray Instrument = PRAXIS) kombinujícího analytické možnosti identifikace prvků a molekul na mikroskopické úrovni v jednom jednoduše přenosném přístroji. V přístroji jsou propojeny odborné znalosti z různých oblastí, obzvláště know-how ramanské a rentgenové fluorescenční spektroskopie, znalost konstrukcí ramanských a rentgenově fluorescenčních přístrojů a chemometrie. Skrze užití prvkové i molekulární identifikace a jejich kombinace pomocí softwaru pro zpracování dat více proměnných dovoluje PRAXIS analýzu a identifikaci pigmentovaných materiálů často studovaných ve forenzním vyšetřování (např. šupiny z autolaku nebo značené bankovky) a při ověřování předmětů vysoké historické hodnoty (např. iluminované rukopisy, olejomalby či ikony).

fp5

fp5