Cookie Statement

All you need to know

What are cookies

Cookies are short text files created by a webserver and stored on your computer via a browser. When you return to the same website later, the browser sends the saved cookie back, and the server retrieves all the information it has previously stored with you. The vast majority of websites use cookies for their activities.

Cookies classification

Cookies can be classified according to who places them onthe website, i.e.:
1. First-party cookies - their validity is limited to the domain of the website you are browsing. These cookies are considered more secure.
2. Third-party cookies - are placed using a script from another domain. This means that userscan be tracked across domains. They are often used to evaluate the effectiveness of advertising channels.

According to lifetime period, cookies can be classified as:
1. Short-term (session cookies) - deleted from your computer after closing the browser.
2. Long-term (persistent cookies) - after closing the browser, they remain and are deleted only after a very long time (this depends on your browser settings and cookie settings). You can also delete them manually.

According to the purpose, we can sort the use of cookies as follows:
1. Technical - enable basic website functions (e.g. login or purchase). These cookies are essential for the operation of our website, and we place them without your consent.
2. Functional - cookies that allow, for example, to remember the language or region of the user. These cookies contribute to the correct website setting and do not participate in monitoring the user's activity. We consider functional cookies necessary, and therefore, we place them on the website without your consent.
3. Analytical - used to collect non-anonymous data on user behaviour. Based on them, we can optimize the website for you. You can enable them in the settings as "Analytical cookies".
4. Marketing - used to target ads to users who have already been to our site. You can enable them in the settings as "Marketing cookies".
5. Conversion - with their help, we can evaluate the success of campaigns. You can enable them in the settings as "Analytical cookies".
6. Personalization - various tools help us personalize content - personalizing the site based on what you've tracked. Similarly, the tools help us refine our search results based on other users' search information. You can enable them in the settings as "Preferences" cookies.

What is the purpose of individual cookies on the website?

You will find out what cookies our website uses, for what purposes and their validity period here:

I want to know the purpose of cookies

Please note that if you use an ad-blocker or other browser extension that changes our website, the information about the purposes of individual cookies may not be displayed correctly.

Cookie setting options

Our website works with cookies based on consent. Therefore, we will not use them until you agree to the cookies on our website (except for the necessary cookies). If you give us consent to the use of cookies but later want to revoke it, you will find out how to do it below.

Cookie settings in the cookie bar
If you decide to revoke your consent to specific categories of cookies or change the settings of the cookies used, you can do so directly here, via the button below. 

Change cookie settings 


Please note that if you use an ad-blocker or other browser extension that changes our website, cookie settings and other website features will work properly.

Delete cookies in the browser
You can delete cookies in your browser - it isusually located in the "History" of visited sites.· 
Chrome· 
Firefox· 
Internet Explorer· 
Android - various browsers(Chrome tutorial)

Blocking cookies in the browser
Browsers allow you to block cookies on your computer. In this case, however, the functionality of this site will be limited. Information on the settings for storing cookies in your browser can be found on the website of the specific browser provider:· 
Chrome· 
Firefox· 
Internet Explorer· 
Android - various browsers (Chrome tutorial)

How we store consents to the use of cookies

We store users' consent to the use of cookies through the CookieHub platform. This platform stores only the data necessary to identify the user's consent. 

Token
The random string stored in the CookieHub cookie in the user's browser, along with cookie category settings. We need this token to identify the consent provided.

URL
The complete URL of the user at the time of consent configuration.

Anonymized IP address
Client IP address. The last part of the IP address is replaced by 0 because the IP address can be considered personal data.

Country
Registered country code for IP address. When using geolocation, this can be useful for determining whether a user has agreed or not received any options.

User Agent
The user agent usually contains information about the browser and the operating string.

Date and time
Date and time of consent.

Personal data processors

Google Analytics
Purpose:  improving the website and our marketing campaigns
Legal basis:  consent to the use of analytical cookies
Processed by the Office Google Analytics also uses an anonymized IP address, screen resolution, device type, browser, country, preferred user language, cookies (see below).
Cookie type: first-party, long-term, analytical
Processing time: Data is stored by Google Analytics 3 for 50 months, in Google Analytics 4 for 14 months
Processor:  Google Ireland Limited (registration number: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 
Processing conditions https://policies.google.com/technologies/ads  

Google Optimize
Purpose:  web improvement - A / B testing and personalization
Legal basis:  consent to the use of analytical cookies
Processed by the Office the same data as for Google Analytics
Cookie type: first-party, long-term, analytical
Processing time: data stored for 14 months
Processor:  Google Ireland Limited (registration number: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 
Processing conditions https://policies.google.com/technologies/ads

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first-party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu,který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third-party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

 • Technické - umožňují základní funkce webu (např. přihlašování nebo nákup). Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro provoz našeho webu a umisťujeme i bez Vašeho souhlasu.
 • Funkční - cookies, které umožňují například zapamatovat si jazyk nebo region uživatele. Tyto cookies se podílí na správném nastavení webu a nepodílí se na sledování aktivity uživatele. Funkční cookies považujeme za nezbytné, a proto je na web umisťujeme bez Vašeho souhlasu.
 • Analytické - slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
  V nastavení je lze povolit jako “Analytické cookies”.
 • Marketingové - slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.
  V nastavení je lze povolit jako “Marketingové cookies”.
 • Konverzní - s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.
  V nastavení je lze povolit jako “Analytické cookies”.
 • Personalizační - různé nástroje nám pomáhají s personalizací obsahu - přizpůsobením webu na základě toho, co jste sledovali. Podobně nám nástroje pomáhají upravovat výsledky vyhledávání na základě informací o vyhledávání ostatních uživatelů.
  V nastavení je lze povolit jako “Preference” cookies.

K čemu jednotlivé cookies na webu slouží

O tom, jaké cookie soubory náš web používá, k jakým účelům a s jako dobou platnosti se dozvíte zde:

Chci znát účel cookie souborů


Upozorňujeme, že pokud používáte ad-blocker nebo jiné rozšíření prohlížeče, které mění náš web, informace o účelech jednotlivých souborů cookie se nemusí zobrazovat správně.

Možnosti nastavení cookies

Náš web pracuje s cookies na základě souhlasu. Dokud nevyjádříte svůj souhlas s cookie soubory na našem webu (kromě nezbytných cookies), nebudeme je používat. V případě, že nám souhlas s používáním cookies udělíte, ale později jej budete chtít odvolat, níže se dozvíte, jak na to.

Nastavení cookies v cookie liště
Rozhodnete-li se svůj souhlas s některými kategoriemi cookies odvolat či změnit nastavení používaných cookies, můžete tak učinit přímo zde, prostřednictvím níže uvedeného tlačítka. 

Změnit nastavení cookies

Upozorňujeme, že pokud používáte ad-blocker nebo jiné rozšíření prohlížeče, které mění náš web, nastavení cookies a jiné funkce našeho webu fungovat správně.

Vymazání cookies v prohlížeči
Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android – různé prohlížeče (návod pro Chrome)

Blokování cookies v prohlížeči
Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android – různé prohlížeče (návod pro Chrome)

Jak uchováváme souhlasy s používáním cookies

Souhlasy uživatelů s používáním cookies uchováváme prostřednictvím platformy CookieHub. Tato platforma uchovává jen data nezbytná k identifikaci uživatelova souhlasu.

Token
Náhodný řetězec uložený v cookie CookieHub v prohlížeči uživatele spolu s nastavením kategorií cookie. Tento token potřebujeme pro identifikaci poskytnutého souhlasu.

URL
Úplná adresa URL, na které uživatel byl při konfiguraci souhlasu.

Anonymizovanou IP adresu
IP adresa klienta. Poslední část IP adresy je nahrazena 0, protože IP adresa může být považována za osobní údaj.

Zemi
Registrovaný kód země pro IP adresu. Při použití geolokace to může být užitečné pro zjištění, zda uživatel souhlasil nebo nedostal žádné možnosti.

User Agent
Uživatelský agent obvykle obsahuje informace o prohlížeči a operačním řetězci.

Datum a čas
Datum a čas vyjádření souhlasu.

Zpracovatelé osobních údajů

Google Analytics
Účel:    zlepšování webu a našich marketingových kampaní
Právní základ:   souhlas s používáním analytických cookies
Zpracovávané OÚ: Google Analytics dále používají anonymizovanou IP adresu, rozlišení obrazovky, typ zařízení, prohlížeč, zemi, preferovaný jazyk uživatele, cookies (viz níže).
Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
Doba zpracování: Data jsou Google Analytics 3 uložena 50 měsíců, v Google Analytics 4 14 měsíců
Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 
Podmínky zpracování   https://policies.google.com/technologies/ads

Google Optimize
Účel: zlepšování webu - A/B testování a personalizace
Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
Zpracovávané OÚ: stejná data jako pro Google Analytics
Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
Doba zpracování: data uložena 14 měsíců
Zpracovatel:     Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 
Podmínky zpracování   https://policies.google.com/technologies/ads