Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v naší společnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích

Dovolujeme si Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost DELONG INSTRUMENTS a.s., se sídlem Palackého třída 3019/153b, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 46903879, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3738, tel.: 549123511, email: gdpr@delong.cz (dále jen „Společnost“ nebo „Správce“).

2. Jaký je Váš právní vztah ke Společnosti?

 • a) Uzavřel/a jsem se Společností smlouvu (dodávám Společnosti zboží nebo služby nebo Společnost zboží nebo služby dodává mně)
  Právní základ: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost
  Subjekt: dodavatel a/nebo odběratel
  Účel: splnění smluvního vztahu mezi Vámi a Společností;
  vystavení daňového dokladu;
  budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu;
  dodržení archivačních povinností;
  splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  Doba uložení i) po dobu trvání smlouvy;
  ii) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem
  Způsob zpracování: Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v informačních systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití
 • b) Kontaktování za účelem přímého marketingu
  Právní základ: ochrana práv a oprávněných zájmů Správce
  Subjekt: dodavatel a/nebo odběratel
  Účel: nabídka produktů a služeb poskytovaných Správcem
  Doba uložení i) po dobu trvání smlouvy;
  ii) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem
  Způsob zpracování: Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v informačních systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.
 • c) Kontaktování za účelem přímého marketingu v případě, že nejste naším aktivním zákazníkem
  Právní základ: souhlas se zpracováním osobních údajů
  Subjekt: potenciální dodavatel a/nebo potenciální odběratel
  Účel: nabídka produktů a služeb poskytovaných Správcem
  Doba uložení do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejdéle však 5 let od udělení souhlasu
  Způsob zpracování: Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v informačních systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

3. Právo vznést námitku

Dle čl. 21 odst. 1 GDPR máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu nebo které je prováděno ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce. Správce osobní údaje po vznesení námitky dále nezpracovává, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte kdykoli dle čl. 21 odst. 2 GDPR právo vznést námitku proti zpracování pro účely tohoto marketingu, které se vás týká. V tomto případě Správce okamžitě přestane zpracovávat vaše osobní údaje bez výjimky.

4. Jak a kde můžete odvolat souhlas?

Již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Za neudělení souhlasu nebo jeho následné odvolání nemůže být subjekt údajů Společností žádným způsobem sankcionován. Souhlas je udělován dobrovolně. Udělení nebo neudělení nebo pozdější odvolání jakéhokoli souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na realizaci smluvního vztahu mezi Společností jako poskytovatelem služeb a subjektem údajů. Subjekt údajů může již udělený souhlas odvolat písemným vyjádřením doručeným na adresu sídla Společnosti nebo na emailovou adresu gdpr@delong.cz.

5. Komu vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • – našim dodavatelům informačních technologií, přepravním společnostem, právním zástupcům;
 • – jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.)
 • – dalším poskytovatelům právních, administrativních a technických služeb, které využíváme pro zajištění plnění našich smluvních povinností vůči klientům
 • – V některých odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu může Společnost předávat osobní údaje do zahraničí, např. našim distributorům
 • – V případě vedení soudních sporů v zahraničí v rámci EU může Společnost předávat osobní údaje do zahraničí v rámci EU v souvislosti s daným soudním řízením, a to zejména při komunikaci s příslušnými soudy a úřady.

6. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
 • Právo na výmaz – můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • (ii) odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  • (iii) vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  • (iv) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • (v) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  • (vi) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • Právo na omezení zpracování – můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • (vii) Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • (viii) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  • (ix) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • (x) Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných v GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Za účelem uplatnění svých práv může subjekt údajů kontaktovat Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese gdpr@delong.cz.

Tímto byl subjekt údajů poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 GDPR.