Informace o zpracování osobních údajů

V rámci realizace výběrového řízení bude společnost DELONG INSTRUMENTS a.s., se sídlem Palackého třída 153b, Brno, 61200, IČ 46903879, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. Zn. B 3738, jakožto Správce, zpracovávat poskytnuté osobní údaje a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679o ochraně fyzických osob a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2002 Sb. ve znění účinném od 25.5.2018.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem realizace výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa a uchováváme je po dobu trvání výběrového řízení. Vaše osobní údaje zpracováváme v informačních systémech manuálně. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Společnost neprovádí žádné individuální automatizované rozhodování včetně profilování

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
 • Právo na výmaz – můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  • vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • Právo na omezení zpracování – můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných v GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Za účelem uplatnění svých práv může subjekt údajů kontaktovat Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese gdpr@delong.cz.